محمد هادی مرسلی

سمت: قائم مقام مدیر عامل و مدیر گروه بتن و مصالح ساختمانی

نام: محمد هادی
نام خانوادگی: مرسلی
تاریخ تولد: 1340

سوابق و مسئولیت ها:
معاون سازمان نوسازی مدارس استان زنجان سال 1362
مدیر پروژه تربیت معلم قزوین سال 1365
همکاری با دانشگاه بین المللی امام خمینی از سال 1366 تا 1391
مسئولیت تأسیس و اداره آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران دانشگاه از سال 1369 تا 1376
شهردار محمدیه سال 1377-1378
مؤسس و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین سال 1378-1383
نائب رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین 1379-1384
رئیس هیأت امنای مؤسسه رفاهی و تفریحی کاسپین 1382-1383
عضو شورای سازمان ترمینالهای استان قزوین از سال 1379-1384
عضو منتخب هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین 1382-1384
عضو منتخب هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 1382-1384
عضو کمیسیون بازرگانی اطاق ایران 1382-1384
عضو کمیسیون صنعت و معدن اطاق ایران 1382-1384
عضو کمیسیون خدمان مهندسی اطاق ایران 1382-1384
مدیرکل اموراداری دانشگاه بین المللی امام خمینی 1384-1385
مسئولیت مجدد آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی از سال 1384 تا 1391
عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ابتدای سال 1386 تا کنون
مدیرعامل شرکت خاک و سازه خاورمیانه از بدو تأسیس تا مرداد ماه 1389
مدیر دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال های 1387 و 1388