بازرسی اتصالات جوشکاری

 

فهرست بخشی از بازرسی اتصالات جوشکاری

 

ردیف پروژه محل پروژه کارفرما مشخصات پروژه سال
1 مسکن مهر بوئین زهرا بوئین زهرا مسکن و شهر سازی استان قزوین 14 بلوک 4 طبقه اسکلت فلزی 1387
2 شرکت فیرون سازه شهرک مهرگان مسکن مهر مسکن و شهر سازی استان قزوین 13 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1388
3 شرکت های تعاونی مسکن مهر شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین بلوک های 7 طبقه اسکلت فلزی 1388
4 شرکت هوربنا آرمان مسکن مهر شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین 6 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1388
5 ساختمان بانک سپه شعبه بازار قزوین  قزوين بانک سپهبازار ساختمان يك طبقه 1388
6 مسکن مهر  آژند پی البرز شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین 9 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1389
7 شرکت لمبه کوب آبیک مسکن مهر شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین 4 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1389
8 شرکت پدرام پدید مسکن مهر شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین 4 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1390
9 شرکت سازگان برتر البرز مسکن مهر شهرک مهرگان مسکن و شهر سازی استان قزوین 4 بلوک 7 طبقه اسکلت فلزی 1390
10 سالن کارخانه شرکت رایکالتون شهرک صنعتی کاسپین شرکت رایکالتون سوله 1390
11 سالن کارخانه شرکت بهرو فران شهرک صنعتی کاسپین شرکت بهرو فران سوله 1390
12 شهرداری قزوین شهرداری قزوین ساختمان شهرداریشهرداری قزوین گسترش ساختمان 1390
13 مجتمع مسکونی قزوین شرکت تعاونی مسکن شورای حل اختلاف قزوین 5 بلوک در 15 طبقه 1391
14 مجتمع مسکونی تهران تعاونی مسکن امام حسن مجتبی(ع) 1 بلوک 22 طبقه 1393

 

همچنین آزمایشات کنترل کیفیت جوش صدها پروژه مختلف مسکونی، تجاری و اداری دیگر نیز در سطح استان صورت گرفته است.