خدمات

رویکرد کلی و روش شناسی انجام کار
با توجه به اینکه پروژه ها عمدتاً عملیاتی و مطالعاتی است این مشاور با انتصاب مدیران مجرب و متخصص در هر یک از پروژه های مرتبط به شرح زیر فرآیند انجام فعالیت های پروژه را طی می نماید.

1- خدمات مهندسی
2- QC و کنترل پروژه
3- کنترل خدمات مهندسی و آزمایشگاهی
4- آزمایشگاه مرکزی. 5- مدیریت کارگاه و آزمایشات برجا
6- تیم عملیات حفاری و گمانه زنی، که پس از برنامه ریزی و زمان بندی و تعیین روش ها و دستورالعمل ها و استاندارد ها و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی (علی الخصوص در مواردی که به صلاحدید مشاور واگذار شده باشد) و بکارگیری حداکثر مهارت و دقت شروع به کار می نمایند و زیر نظر مدیر پروژه تا پایان برنامه و زمان تدوین شده خود ادامه کار خواهند داد.این مشاور علاوه بر بکارگیری دستورالعملهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ربزی و استاندارد ایران عمدتاً از دستورالعمل ها و استانداردهای ASTM در عملیات و انجام آزمایشات بهره می برد.

برنامه زمانی انجام کار
برنامه زمانی انجام کار برای پروژه های معمولی توسط این مشاور بصورت کلی و با تعیین مدت انجام کار، در هنگام ارائه پیشنهاد قیمت تعیین و مشخص می شود، برای پروژه های عظیم و بزرگی که زمان اجرای آن طولانی باشد برنامه زمانی تفصیلی به صورت مرحله ای و در چارچوب برنامه زمانی کلی تدوین و برای کارفرما ارسال می گردد.

سیستمهای کنترل پروژه و کنترل کیفیت
این بخش از ابتدا تا انتهای پروژه و ارائه گزارش نهایی و تسویه حساب فعال بوده و بطور روزانه کلیه عملیات مربوط به پروژه را کنترل می نماید. در صورت لزوم از نرم افزارهای مربوط نیز در این بخش استفاده می گردد.

روش گزارش دهی
در پروژه های طولانی مدت، گزارشات پس از پایان هر مرحله یا قسمت و مطابق با برنامه زمانی تفصیلی در دو نسخه جهت بررسی و اظهار نظر ارائه می گردد و در پایان پروژه گزارش نهایی بصورت مجلد و به تعداد مصرح در قرارداد ارائه می شود. در پروژه های کوچک و کوتاه مدت، گزارش یکبار و بصورت نهایی تقدیم کارفرما می گردد.

برای مزید آگاهی و شناخت بیشتر، سوابق این مشاور در 4 بخش بشرح زیر به پیوست تقدیم می گردد.
1- نمودار سازمانی، سوابق حرفه ای اعضاء هیئت مدیره و اسامی کارکنان کلیدی
2- فرمهای ارزیابی کارفرمایان قبلی
3- فهرست کارهای انجام شده
4- لیست لوازم و تجهیزات

 

معرفی

 

خدمات

 

نمودار سازمانی

 

لوازم و تجهیزات

 

نامه ارزیابی مشتریان

 

مشتریان