لوازم و تجهیزات

لیست تجهیزات آزمایشگاه ژئوتکنیک

 

ردیف تجهیزات
1 سری کامل الک
2 دستگاه کاساگرانده
3 ترازو با دقت 0/01 – 0/1 – 1 گرم
4 گرمخانه
5 دستگاه آزمایش تک محوری
6 دستگاه آزمایش برش مستقیم
7 دستگاه آزمایش تحکیم
8 پیکنومتر برای تعیین چگالی دانه ها
9 لوازم انجام آزمایش هیدرومتری
10 لوازم انجام آزمایش حد خمیری و حد انقباض خاک
11 دستگاه آزمایش CBR
12 کوره برقی C °700
13 وسایل آزمایش SPT
14 وسایل کامل آزمایش صفحه
15 وسایل آزمایش نفوذ پذیری خاک
16 وسایل آزمایش های شیمیایی خاک
17 دستگاه لرزاننده الکها (شیکر برقی)
18 پمپ تخلیه هوا
19 ظروف تعیین درصد رطوبت
20 وسایل تراکم و دانسیته در محل
21 دستگاه Hot plate & stirrer
22 دستگاه مخلوط کن برقی
23 دستگاه دسیکا تور
24 دستگاه کامل سه محوری
25 تقسیم کننده خاک
26 دستگاه تراکم اتوماتیک
27 دستگاه آزمایش پین هول

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه بتن، مصالح ساختمانی

 

ردیف تجهیزات
1 جک بتن شکن دویست تن برقی 2 دستگاه
2 جک بتن شکن سیصد تن برقی
3 قالب های استاندارد نمونه برداری بتن
4 وسایل جا دادن بتن
5 وسایل انجام آزمایش اسلامپ
6 حوضچه نگهداری نمونه های بتنی
7 قالب استوانه ای استاندارد با وسایل کپینگ
8 وسایل تعیین SE (هم ارز ماسه ای)
9 چکش اشمیت
10 ترازو با دقت 0/01 – 0/1 – 1 گرم
11 سری کامل الک ها
12 گرمخانه
13 ترمومتر بتن
14 دستگاه تقسیم کننده شن و ماسه
15 دستگاه جک بتن شکن دستی
16 دستگاه لرزاننده الکها (شیکر برقی)
17 دستگاه کرگیری
18 دستگاه برش بتن
19 دستگاه بتونیر
20 مجموعه کامل آزمایش سلامت سیمان
21 دستگاه ویکات
22 دستگاه اتوکلاو
23 مجموعه کامل بلین سیمان
24 دستگاه کالریمتر
25 میز روانی سیمان
26 دستگاههای تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان
27 ست کامل آزمایشات بتن خود تراکم
28 لوازم آزمایش تعیین وزن مخصوص و وزن حجمی شن
29 لوازم آزمایش تعیین وزن مخصوص و وزن حجمی ماسه
30 مجموعه آزمایش سایش شن بروش سولفات سدیم و سولفات باریم
31 لوازم تعیین شکل پولکی و سوزنی شن

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه سازه و جوش

 

ردیف تجهیزات
1 تجهیزات بازرسی چشمی
2 تجهیزات تست مایعات نافذ
3 تجهیزات آزمایش ذرات مغناطیسی
4 تجهیزات آزمایش آلتراسونیک
5 سری کامل بلوک های استاندارد (برای کالیبراسیون ) V1 & V2
6 گیج های جوشکاری
7 ابزار اندازه گیری ابعاد جوش
8 دستگاه آزمایش کشش و خمش فولاد
9 دستگاه ضخامت سنج رنگ

 

 

معرفی

 

خدمات

 

نمودار سازمانی

 

لوازم و تجهیزات

 

نامه ارزیابی مشتریان

 

مشتریان