آزمایش های سیم و کابل و تست ارت

خدمات آزمایشگاهی  سیم و کابل در شرکت خاک و سازه خاورمیانه شامل موارد زیر است:

  • آزمون ظاهری: این آزمایش برای بررسی ظاهر سیم و کابل، از جمله صافی و یکنواختی عایق، وجود برآمدگی یا فرورفتگی، و سالم بودن روکش، طبق استاندارد ISIRI (201-202-203)-5526 انجام می گیرد.
  • آزمون قطر هادی:این آزمایش برای تعیین قطر هادی سیم و کابل و براساس استاندارد  ISIRI 3084 انجام می‌شود.
  • آزمون مقاومت اهمی در 20 درجه سلسیوس: این آزمایش برای تعیین مقاومت هادی سیم و کابل، و براساس استاندارد ISIRI 3084 انجام می پذیرد.
  • آزمون ولتاژ شکست عایق: این آزمایش برای تعیین ولتاژی است که عایق سیم و کابل در آن می‌شکند و براساس استاندارد ISIRI607-2 انجام می‌شود.

تست ارت: این تست برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ارتینگ و براساس مبحث 13 مقرارت ملی ساختمان  انجام می‌گردد.