برخی از پروژه های شرکت خاک و سازه خاورمیانه

پروژه شرکت مفید شیشه و نفیس شیشه

پروژه مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد

پروژه دانشگاه آزاد قزوین

پروژه مجموعه صنعتی شرکت توسعه بازار راسن

پروژه مجموعه صنعتی شرکت اکول لجستیک پارس

پروژه مجموعه صنعتی شرکت توسعه قوای محرکه تیوان