مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش های مکانیک خاک

انجام آزمایشهای  صحرایی

آزمایش های صحرایی خاک یا آزمایش های درجا، آزمایش هایی هستند که در محل پروژه و بر روی سطح خاک یا در عمق خاک انجام می شوند. آزمایش های صحرایی مختلفی برای تعیین پارامترهای مکانیکی خاک وجود دارد که با توجه به نوع خاک و همچنین پارامتر مورد نظر از آن ها استفاده می شود.

 • عملیات حفاری
 • آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد ( SPT ) بر اساس استاندارد ASTM-D1586
 • آزمایش ژئوفیزیکی به روش دان هول  ( Down Hole) بر اساس آیین نامه 2800 و استاندارد ASTM-D7400  
 • آزمایش بارگذاری صفحه ای (PLT) بر اساس استاندارد ASTM-D1194  
 • آزمایش نفوذپذیری در جا (لوفران ) بر اساس نشریه شماره 188 سازمان برنامه و بودجه
 • آزمايش نفوذسنجی دینامیکی ( Dynamic Probing) براساس استاندارد ملی ایران به شماره 2-12305 سال 1393
 • آزمایش دانسیته در محل براساس استاندارد ASTM D1556
 • آزمایش لرزه نگاری (MASW) بر اساس آیین نامه 2800
 • آزمایش برش مستقیم (CDT) براساس استاندارد 2800ویرایش چهارم)،
 • آزمایش بارگذاری صفحه ای (PLT) بر اساس استاندارد ASTM D-1194

انجام آزمایش های آزمایشگاهی

 • آزمايش هاي تعيين درصدرطوبت بر اساس استانداردASTM D2216
 • آزمایش تعیین چگالی (Gs) بر اساس استانداردASTM D854
 • آزمايـش هاي دانه بـندي بر اسـاس استاندارد D6913  و ASTM  D7928
 • آزمايش تعيين خواص خميري خاك : آزمايـش تعيين حدود اتربرگ  نمونه هاي خاك به روش استاندارد   ASTM  D4318
 • آزمايش تحکیم بر اساس استاندارد ASTM  D-2435
 • آزمايش تک محوری بر اساس استاندارد ASTM D2166
 • آزمايش برش مستقيم بر اساس استاندارد ASTM  D-3080 
 • آزمايش سه محوري بر اساس استانداردASTM D2850
 • آزمايش تک محوری و بار نقطه ای سنگ: آزمايـش های تک محوری براساس استاندارد ASTM  D-2938  و آزمایش بار نقطه ای (Point Load)بر اساس استاندارد ASTM D-5731

 

خدمات ژئوتکنیک