بازرسی فنی جوش

بازرسی فنی جوش، فرآیندی است که برای ارزیابی کیفیت جوش‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند به منظور اطمینان از اینکه جوش‌ها مطابق با الزامات طراحی واستانداردها باشد، انجام می‌پذیرد. این بازرسی نقش مهمی در اطمینان از ایمنی و عملکرد سازه‌ها دارد.

خدمات بازرسی فنی جوش در شرکت خاک و سازه خاورمیانه شامل موارد زیر می ­باشد:

  • بازرسی چشمی (VT) براساس استاندارد AWS D1.1:2022
  • تست ذرات مغناطیسی (MT) براساس استاندارد AWS D1.5:2022
  • تست التراسونیک (UT) براساس استاندارد AWS D1.6:2022
  • تست مایعات نافذ (PT) براساس استاندارد AWS D1.10:2022
بازرسی فنی جوش